• img

    Gminna Komisja

    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

01

GKRPA

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA)

funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwalany corocznie przez Radę Miasta „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”. Komisję powołuje za pośrednictwem zarządzenia wójt, burmistrz, prezydent. Komisja jest organem samorządu terytorialnego, ale w przeciwieństwie do większości organów gminy nie jest wyposażona w jednostkę organizacyjną, która gwarantuje jej m.in. biuro i obsługę administracyjno-prawną.

Przeciwdziałanie Przemocy

Osoba, która ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania stosuje przemoc. Nie ma znaczenia to, co robi i jak reaguje osoba doznająca przemocy. To osoba stosująca przemoc całkowicie ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie

Co warto wiedzieć?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działania, bądź też zaniechania jakich dopuszcza się osoba, wobec innej bliskiej osoby.

Diagnozowanie Problemu

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

Działania

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

Interwencje

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, informacje o możliwościach udzielenia pomocy.

Niebieska Karta

Wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie

Więcej informacji