Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Iwona Chmielarczyk

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. Prowadzenie i koordynacja realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowaniem środków publicznych w ramach wyżej wymienionego Programu.
 3. Współpraca z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obornikach w ramach realizacji zadań wynikających z Programu.
 4. Prowadzenie obsługi finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Przygotowanie i przekładanie Burmistrzowi Obornik:
 • projektu Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 • projektu planu dochodów i wydatków w zakresie realizacji Programu;
 • sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu.
 1. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
 2. Sprawowanie kontroli merytorycznej wykonywanych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
 4. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy Oborniki ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 5. Inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Kontakt:

iwona.chmielarczyk@um.oborniki.pl

tel. 61 65 59 109